Vedtægter

Vedtaget på den ordinære generalforsamling onsdag den 27. april 2022

§ 1
NAVN OG TEGNINGSREGEL

Foreningens navn er Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.
Binavn er Herning & Ikast-Brande Erhvervsråd.
Foreningens hjemsted er Herning Kommune.
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller alternativt af direktionen sammen med bestyrelsesformanden.

§ 2
FORMÅL

Erhvervsrådets formål er:

 • at skabe bedst mulige betingelser for erhvervslivet gennem erhvervspolitisk arbejde
 • at styrke denne indsats igennem igangsætning og afvikling af erhvervsudviklende aktiviteter.
 • at virke som operatør for kommunernes erhvervsservice samt påtage sig andre eksterne sekretariatsopgaver.

Erhvervsrådets arbejde er partipolitisk uafhængigt.

§ 3
ERHVERVSPOLITISK INDSATS

Erhvervsrådets erhvervspolitiske indsats udarbejdes af bestyrelsen.
De af bestyrelsen fastlagte erhvervspolitiske indsatsområder præsenteres for repræsentantskabet på repræsentantskabets efterårsmøde og er Erhvervsrådets strategiske plan for det kommende år.
Direktionens handlingsplan fremlægges ligeledes på repræsentantskabets efterårsmøde.

§ 4
MEDLEMMER

Som medlemmer optages personer, selskaber, foreninger, institutioner, organisationer og kommuner.
Kontingentet fastsættes på foreningens generalforsamlinger.

§ 5
GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes hvert år ordinær generalforsamling inden 1. juni med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Godkendelse af næste års kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af op til 33 medlemmer til repræsentantskabet
 7. Valg af 1 revisor.
 8. Eventuelt.

Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter begæring af repræsentantskabet eller bestyrelsen eller på forlangende af mindst 20 % af alle medlemmer.

Generalforsamlingen bekendtgøres ved skriftlig eller elektronisk indkaldelse til hvert medlem senest 6 uger før afholdelsen.

På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme.
På generalforsamlingen kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.
Dog kan ingen som fuldmægtig for andre afgive mere end 5 stemmer.
Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Dog kræves til ændring af vedtægterne, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer vedtager forslaget.

§ 6
REPRÆSENTANTSKABET

Repræsentantskabet består af op til 51 medlemmer.
Foruden de op til 33 af generalforsamlingen valgte medlemmer, kan følgende hver udpege 1 medlem:

 • Turistforeningerne - i fællesskab
 • Kulturinstitutionerne - i fællesskab
 • Landbrugsorganisationerne - i fællesskab
 • Arbejdsgiverorganisationerne - i fællesskab
 • Lønmodtagerorganisationerne - i fællesskab
 • Aarhus Universitet - Institut for Forretningsudvikling og Teknologi
 • Via Design
 • Herningsholm Erhvervsskole
 • SMV Herning
 • Vildbjerg Erhvervsforening
 • Aulum Erhvervsudvikling
 • Bording Erhvervsforening
 • Erhvervsakademi MidtVest
 • De gymnasiale uddannelsesinstitutioner – i fællesskab

Foruden de op til 33 af generalforsamlingen valgte medlemmer, kan følgende hver udpege 2 medlemmer:

 • Herning kommune
 • Ikast-Brande kommune

Der er tale om en udpegningsret og ikke en pligt hertil.
Udpegningen sker for 1 år ad gangen.

De anførte organisationer har kun udpegningsret, såfremt de er medlem af Erhvervsrådet på udpegningstidspunktet.
Udpegning skal ske så betids, at de pågældende kan deltage i erhvervsrådets generalforsamling.
Repræsentantskabet afholder ordinært møde i foråret og i efteråret og i øvrigt, når bestyrelsen eller mindst 5 repræsentanter forlanger det.
Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden. Repræsentantskabet ledes af en formand og en næstformand. Bestyrelsens 1. næstformand fungerer som formand for repræsentantskabet og bestyrelsens
formand som næstformand.
Det er en forudsætning for at en person kan være medlem af repræsentantskabet, at personen har en naturlig tilknytning til en organisation eller virksomhed m.v., som er medlem af Erhvervsrådet.
Repræsentantskabets sammensætning skal tilstræbes at afspejle Erhvervsrådets medlemskreds.

§ 7
BESTYRELSEN

På forårsmødet vælger repræsentantskabet af sin midte en bestyrelse på maximalt 12 personer.
Ved udvælgelsen bør repræsentantskabet tilstræbe, at bestyrelsens sammensætning afspejler Erhvervsrådets medlemskreds og at begge køn er repræsenteret.
Det er en forudsætning for at en person kan være medlem af bestyrelsen, at personen har en naturlig tilknytning til en organisation eller virksomhed m.v., som er medlem af Erhvervsrådet.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode. Halvdelen er medlemmerne er på valg i lige år henholdsvis i ulige år. Et bestyrelsesmedlem kan genvælges i 4 perioder (dvs. maksimal medlemsperiode på 8 år). Dog kan et medlem under sit virke som formand genvælges i 6 perioder (dvs. maksimal medlemsperiode på 12 år).

Bestyrelsen vælger af sin midte et formandskab bestående af en formand, 1. næstformand og 2. næstformænd.
Det skal tilstræbes, at der i formandsskabet indgår 1 person med geografisk tilknytning til Herning kommune eller med en naturlig tilknytning til en organisation eller virksomhed m.v. beliggende i Herning kommune, samt 1 person med geografisk tilknytning til Ikast-Brande kommune eller med en naturlig tilknytning til en organisation eller virksomhed m.v. beliggende i Ikast-Brande kommune.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder eller får forfald før udløbet af vedkommendes valgperiode, kan bestyrelsen udpege et nyt medlem til at træde i vedkommendes sted for den resterende del af valgperioden.
Bestyrelsen varetager Erhvervsrådets almindelige virksomhed og disponerer over de foreliggende midler.
Bestyrelsen skal oprette en driftsorganisation og ansætte en erhvervsdirektør til at varetage de daglige forretninger og assistere bestyrelsen og andre nedsatte udvalg. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Erhvervsrådet har mulighed for at indgå økonomisk og juridisk forpligtende samarbejder i henhold til Erhvervsrådets formål og efter godkendelse af bestyrelsen.
Såfremt et medlem af bestyrelsen er indehaver eller ledende medarbejder i virksomhed, som indleder forhandling om rekonstruktion, moratorium eller erklæres konkurs, eller den pågældende strafforfølges for lovovertrædelser, der kan medføre fængselsstraf, er vedkommende bestyrelsesmedlem pligtig til, samtidig med at ét af disse forhold indtræffer, at nedlægge sit mandat.


Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver.
Til medlemmer af sådanne udvalg kan også udpeges personer, der ikke er medlem/medlemmer.
Bestyrelsen afholder møder, så ofte forholdene kræver det.
Den er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8
REGNSKABET

Erhvervsrådets regnskabsår er kalenderåret.
Der udarbejdes budget og regnskab for Erhvervsrådet.

§ 9
OPLØSNING

Til opløsning udkræves godkendelse af 2 generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 3 ugers mellemrum.
Det kræves, at beslutning om opløsning godkendes på hver af generalforsamlingerne af mindst 2/3 af de fremmødte.
Med samme majoritet træffer generalforsamlingerne bestemmelse om, hvorledes Erhvervsrådets formue skal placeres. Formuen skal søges henlagt til en fond eller institution, hvis formål svarer til §2.
Bestyrelsen skal i indkaldelsen til begge generalforsamlinger fremlægge forslag til formuens anvendelse.


phone Ring til Susanne

Susanne Karstensen

Netværks- og foreningskoordinator

phone 2064 8540

email E-mail

Susanne Karstensen

Eller...

Leder du efter en anden? Har du en fast kontakt, eller mangler du overblik?

Se medarbejdere